Illinois Valley

Photos: Kites take flight at Ottawa festival

Image 1 of 6